Notulen jaarvergadering donderdag 16 maart 2023
 Aanwezig: 104 personen
Afmeldingen met kennisgeving: 16 personen

 1. Opening en jaarrede door de voorzitter
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom met een speciaal welkom aan Dhr. Pastoor.
  Vandaag is weer een jaarvergadering zonder amusement, de reden hiervan is omdat het vorig jaar nog moeilijk was om artiesten of orkest vast te leggen i.v.m. corona.
  Ook onze ervaring is dat er behoefte onder de leden op een bijeenkomst is om met elkaar via een praatje van gedachte kunnen wisselen. Daarom eindigen wij de vergadering met een hapje en een drankje. Wij hebben weer een bijzonder jaar achter de rug waar ook voor onze vereniging zeer veel is gebeurd en het hele leven toch een andere inslag heeft gekregen. Wij hebben de indruk dat door corona het bij elkaar komen van een groot aantal mensen minder is geworden, ook zien wij dit bij de activiteiten die wij wekelijks organiseren.

Het afgelopen jaar hebben wij intensief in goede verstandhouding gewerkt met diverse organisaties.
Bestuursvergadering: 10 x (waarvan in januari digitaal, februari in de Zaal en overige in de vergaderruimte van Rust in Roy.
Het jaar begon met een volledige lockdown en vanaf februari mochten wij in kleinere groepen met 1,5 mtr. afstand bij elkaar komen.
SKW heeft 7 x vergaderd n.l. 5 bestuursvergadering, 2 Koepelvergaderingen
In november organiseert SKW een besturen contactmiddag welke gehouden wordt in de Zaal.
KBO Midden-Limburg – 3 x Regio raadsvergadering in Baexem
KBO Limburg heeft op 14 juni en 9 november 2022 een Algemene ledenvergadering gehouden.
Stichting Land van Horne (R.i.R.) 14 februari 2022 is de Gebruikersovereenkomst getekend
3 x Beheerraad vergadering.

Nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar
Met de nieuwsbrief hebben wij jullie in detail over alle lopende zaken geïnformeerd. Een woord van dank aan Dhr. Piet Rietjens, de voorzitter vraagt hiervoor applaus.

Website
Via een prachtige website worden jullie steeds op de hoogte gehouden over het verenigingsnieuws zoals nieuwsbrief, foto’s van uitstapjes en bijeenkomsten. Hiervoor hartelijk dank aan Gerard Ramaekers onze webmaster. Ook hiervoor vraagt de voorzitter applaus.

Rabo Clubsupport
Vele leden hebben ook dit jaar weer hun stem uitgebracht op de Rabo clubactie, dit heeft ons weer een mooi bedrag van € 1.268,38 opgeleverd (in 2021 € 976,46)  Digitaal stemmen is voor vele van onze leden moeilijk, met medewerking van diverse vrijwilligers is het toch weer gelukt om dit mooi bedrag bij elkaar te krijgen. Namens bestuur daarvoor dank!

60-jarig bestaan Ouderenvereniging 2021
Ook in 2022 was het weer niet mogelijk om ons 60-jarig jubileum te organiseren ivm coronamaatregelen. In overleg met het organisatiecomité heeft het bestuur besloten om deze maand maart 2023 uiteindelijk hier aandacht aan te besteden in de vorm van een gezellige BRUNCH.  Alle leden hebben de kans gekregen om aan deze brunch deel te nemen. Een groot aantal heeft zich hiervoor aangemeld. T.w.
Zaterdag 18 maart 2023 200 leden
Zaterdag 25 maart 2023 185  leden
Omdat wij al in het 62e verenigingsjaar leven willen we dit niet meer als 60-jarig jubileum benoemen maar gewoon een gezellige brunch van maken met gezellige muziek tussendoor.

Willibrordusviering (17 november 1922 in de kerk)
Doordat we in 2021 en 2022 door de coronamaatregelen geen Willibrordusviering konden houden moesten we voor onze overleden leden en nabestaande hiervan iets anders bedenken, 117 nabestaanden hadden zich aangemeld. Bij de viering worden normaal ook alle leden uitgenodigd. De vraag was ook, waar kunnen wij al deze mensen plaatsen. De Zaal was hiervoor te klein, na een gesprek met Dhr pastoor konden wij gebruik maken van de Kerk. Wij hebben hier samen met Pastoor, Riet Scheres met de dames en het Koor een zeer speciale dienst gehad. Aansluitend zijn we met de nabestaanden naar Zaal van Loon gegaan voor koffie en vlaai en waar Jan Levels en Leo Janissen het boek “Dju waat sjoën”hebben gepresenteerd.

 1. Mededelingen
  Activiteitencommissie:
  Marina Lenaers en Jan Scheres nemen afscheid van onze activiteitencommissie. De voorzitter heeft tijdens de vergadering Marina en Jan bedankt voor alle werkzaamheden die hun aan de activiteiten uitgevoerd hebben. Het bestuur wil dit een nog op een gepaste manier doen.

Bestuur heeft Harrie Leijssen en Theo Peeters bereid gevonden om hun plaats in te nemen in de activiteitencommissie.
Voor 2023 hebben we weer een prachtig programma in elkaar gezet, waarbij nog niet alle plaatsen zijn ingevuld.
De 5-daagse reis wordt naar ons idee te duur. We moeten gaan bekijken of deze niet op een andere manier kunnen invullen om de kosten te verlagen.

Handwerken in Breek de Week
Op verzoek hebben wij een begin gemaakt met een groepje handwerken, breien of haken. We hebben Annemie Heijkers bereid gevonden deze mensen te begeleiden.
Het loopt echter niet storm. Willen we dit in stand houden dan vraagt de voorzitter “kom en steun dit initiatief”
Klusclubje
Ook hiervoor is een opzet gemaakt. Peter Korten heeft zich aangemeld om kluswerkjes te doen bij ouderen en wij zoeken nog enkele vrijwilligers. Gedacht is aan kleine dingen zoals; lampen vervangen, boodschappen doen etc. Meld je aan bij Piet Rietjens.

Vereniging voor vereniging.
Initiatiefgroep van 6 heren in Stramproy is van mening dat er in Stramproy meer activiteit moet komen tussen de verenigingen en dat men de ledenaanwas meer moet stimuleren.
Ook de activiteiten op het Kerkplein moet meer gestimuleerd worden.
Op 11 juni is een presentatie op Kerkplein “Beursplein”voor alle verenigingen in Stramproy waar ze zich aan de bevolking kunnen presenteren en misschien nog leden kunnen werven. Het wordt een opstelling van kramen en na afloop een gezellig samenzijn.

 1. Notulen van de jaarvergadering 17 maart 2022.
  Om de notulen bij alle leden te bezorgen vergt heel veel tijd. Dit jaar hebben wij gekozen om deze op onze website te plaatsen, hier kan iedereen deze van tevoren lezen. Ook zijn er een aantal exemplaren voor de vergadering op de tafels gelegd.
  De voorzitter vraagt of hier nog vragen over zijn, Vanuit de vergadering zijn geen vragen gekomen en worden de notulen met dank aan de samensteller goedgekeurd.

     4     Financieel verslag 2022 en begroting 2023 door onze penningmeester.
            Het verslag wordt op de beamer uitgebreid uitgelegd door onze penningmeester
Harrie Leijssen, dit is duidelijk, er zijn geen vragen over.

 • Verslag van de financiële commissie.
  De commissie bestaat uit Lies Koolen en Nelis Peeters Ber Verheijen
  De kascommissie heeft op 24 februari de boekhouding bij de penningmeester Harrie Leijssen gecontroleerd. Nelis Peeters doet verslag en deelt mede dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat hij boekhouding zeer correct heeft uitgevoerd. Dit is met een groot applaus ontvangen.
  De commissie stelt de vergadering voor om de penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
 • Verkiezing van nieuw lid voor de financiële commissie
  Lies Koolen is aftredend, de voorzitter vraagt aan de vergadering wie zich bereid kan vinden om aan te sluiten bij de financiële commissie voor een periode van 3 jaar. Jac Smeets meldt zich aan als nieuw lid van de commissie. De kascommissie voor het jaar 2024 bestaat uit: Dhr Nelis Peeters Bêr Verheijen en  Dhr. Jac Smeets.

 • Het jaaroverzicht wordt uitgebreid vertoond via een beamer, hier staan alle activiteiten op die toch nog doorgang hebben kunnen vinden bij versoepeling van de coronaregels
 • Verkiezing bestuursleden.
  Het bestuur bestaat uit 9 leden.
  Wies Niessen – Jilesen is aftredend na 12 jaar actief te zijn binnen het bestuur en is
  statutair niet meer herkiesbaar. Jammer dat ze door omstandigheden niet in ons
  midden is maar we zullen gepast afscheid van haar nemen. Wies was de gastvrouw
  met de activiteitenmiddagen voor de koffie en vlaai en zorgde altijd dat er voldoende
  personeel voor was. Ook was zij de afgevaardigde van de Ouderenvereniging in het
  bestuur van de Zaal.
  Bestuursleden zijn moeilijk te verkrijgen, toch hebben wij iemand gekregen te weten
  Theo Peeters van de Mooshoofpaadzengers.  Het bestuur draagt voor als nieuw
  bestuurslid Dhr. Theo Peeters en hij stelt zich voor. De vergadering ontvangt hem met
  een applaus.

MaritVerheijen
Marit geeft een presentatie over haar reis naar Ghana. Zij gaat daar met de Stichting Global Exploration 3 weken op wereldstage om lokale bevolking o.a. te helpen met het planten van bomen, opknappen van leslokalen en aanleggen van sportveldjes. Om dit mogelijk te maken heeft ze na de vergadering wafels verkocht om sponsorgeld in te zamelen

 • Mevr. E. van Herpen:
  * Zou er een bijlage van de reizen bijgevoegd kunnen worden bij de agenda van de jaarvergadering? Antw. De meldingen van de reizen komen altijd in ’t Blaadje te staan, Op dit moment is nog voor alle reizen ruimte om zich op te geven behalve de reis naar de Biesbosch, deze is vol. Ook op onze site staan de reizen uitgebreid weergegeven.
  * Ziektekosten bij de KBO blijft die gehandhaafd? Antw. Dit blijft zoals het op dit moment is en iedereen krijgt daar bericht over.
  Bert Lenaers:
   Leefbaarheid Stramproy organiseert activiteiten in “Veuskenshof”,  zitten die niet een beetje in het zelfde vaarwater? Antw. Leefbaarheid heeft de activiteiten verplaatst van dinsdag naar de donderdag en hebben het complete winterprogramma al klaar. Op korte termijn gaan we met Leefbaarheid aan tafel zitten en bespreken om de agenda naast elkaar gaan leggen zodat onze geplande activiteiten niet samen vallen. Leefbaarheid Stramproy zijn geen concurrenten maar we moeten samen afspraken maken.
 • Sluiting
  Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter alle aanwezigen en volgt hierna de sluiting onder gezellig samenzijn met een hapje en een drankje

Notulist                                                          Voorzitter
Mieke van Dael                                             Paul Gielen.