Roermond 9 november 2022

Aan alle leden van KBO Limburg

Samenwerking met o.a. KBO Brabant

KBO Limburg stapt per 1 januari 2023 uit de Unie KBO

 Op woensdag 9 november 2022 is tijdens een extra Algemene Vergadering van KBO Limburg besloten het lidmaatschap van Unie KBO per 1 januari a.s. te beëindigen. Tijdens de reguliere Algemene Vergadering op 14 juni jl. was al besloten het lidmaatschap van Unie KBO pro forma op te zeggen. Op beide vergaderingen bleek de overgrote meerderheid van de aanwezige afdelingen hier voorstander van te zijn. Dat betekent dat we vanaf 1 januari a.s. zelfstandig verder gaan.

Vanzelfsprekend is dit besluit niet zomaar genomen. Daar is heel wat aan vooraf gegaan.

Al 10 jaar discussieert Unie KBO en later KBO PCOB over de te volgen koers. Dat gaat regelmatig gepaard met hoog oplopende meningsverschillen. Een terugkerend onderwerp daarbij zijn de provinciale bonden. Daar is al heel lang discussie over. In 2019 hebben we dat uitgepraat en was het de bedoeling dat KBO Brabant weer aan zou sluiten. Een versterking van het geheel en een nieuwe start lagen in het verschiet. Beide zijn helaas niet gelukt. Sterker nog, het oude plan van het opheffen van de provinciale bonden ligt wederom op tafel. Als KBO Limburg willen wij die discussie niet opnieuw aangaan. Daar komt bij dat dit voor ons, een door de provincie Limburg erkende maatschappelijke organisatie, geen optie is. Alles bij elkaar heeft dit er voor gezorgd dat de afdelingen nu hebben besloten tot het opzeggen van het lidmaatschap van Unie KBO.

Dat betekent dat KBO Limburg samen met de aangesloten afdelingen zelfstandig verder gaat.

Zelfstandig, maar niet alleen!

We gaan daarbij samenwerken met de KBO’s Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel.

De laatste drie stappen per 1 januari eveneens uit; KBO Brabant deed dat al 12 jaar geleden.

Samen vertegenwoordigen we ruim 200.000 leden, twee keer zo zoveel als wat overblijft voor KBO PCOB. Daarmee kunnen we samen ook een vuist maken als het gaat om de landelijke belangenbehartiging. Die gaan we samen stevig oppakken. Daarnaast zijn we vanuit KBO Limburg vertegenwoordigd in de Raad van Ouderen, een rechtstreeks adviesorgaan van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

We gaan onze eigen koers varen. Laten zien dat we er zijn voor onze leden, dat we staan voor de belangen van alle senioren en dat we ertoe doen in de samenleving. Onze afdelingen zijn daarbij het boegbeeld van sociaal contact, lokale belangenbehartiging en omzien naar elkaar. Een beeld dat we hebben neergezet in de ledenwerfcampagne van het afgelopen jaar. Voor het eerst sinds jaren zien we daardoor een stijging van het ledenaantal. Dat hebben we samen bereikt, daar zijn we trots op en dat biedt perspectief voor de toekomst. Uiteraard gaan we ook komend jaar door met deze ledenwerfcampagne, samen met de afdelingen.

 

Artikel in Ledenmagazine KBO PCOB

In het ledenmagazine KBO PCOB van oktober stond het artikel ‘We gaan niet bij de pakken neerzitten’. Daarin werd ingegaan op het uittreden van de vier provinciale bonden. Daarover was op dat moment door de Limburgse KBO-afdelingen nog geen besluit genomen. Naast deze onjuistheid, stonden in het artikel nog een aantal zaken die niet kloppen. Bijvoorbeeld over de ledenvoordelen. In deze brief zetten we daarom graag voor u op een rij hoe we daar mee verder gaan. Uiteraard hebben we naar KBO PCOB gereageerd op dit artikel. Helaas hebben we tot op heden geen reactie ontvangen.

 Wat verandert er voor onze leden en wat niet?

 De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de overgang naar het nieuwe samenwerkingsverband voor onze leden soepel te laten verlopen. Nu er groen licht is van de afdelingen gaan we daar voortvarend mee verder, zodat we per 1 januari kunnen starten met onze nieuwe organisatie.

We zetten graag op een rij wat dat voor u betekent.

 Contributie en dienstverlening

 • De afdelingen blijven verantwoordelijk voor de hoogte van de contributie.
 • De afdracht aan KBO Limburg is voor 2023 vastgesteld op € 15,12 (was € 18,44 inclusief de afdracht aan Unie KBO).
 • Van die € 15,12 is € 8,37 bedoeld voor KBO Limburg en € 6,75 voor het voortzetten van activiteiten die nu door KBO PCOB worden gedaan, denk daarbij aan het magazine en de service en dienstverlening aan afdelingen en leden zoals de ledenadministratie, ouderenadvisering, ledenpasjes en informatie- adviespunt (helpdesk).

Magazine

 • Vanaf januari 2023 ontvangen onze leden 11x per jaar het magazine Ons Limburg dat we samen gaan maken met KBO Brabant, Gelderland en Overijssel.
 • Dit magazine heeft 56 pagina’s: 48 pagina’s algemene inhoud en 8 pagina’s Limburgse inhoud en verschijnt 11x per jaar.
 • Ledenmagazine KBO PCOB komt te vervallen, net als het kwartaalblad Senioren Limburg.

Ledenvoordeel

 • De meeste ledenvoordelen gaan gewoon door. Zo kunnen de Limburgse KBO leden in 2023 gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea met hetzelfde pakket als voor leden via KBO-PCOB.
 • Klanten van Energiebesteding blijven hun energiecontract behouden en kunnen later besluiten om het te verlengen bij Energiebesteding.
 • Leden kunnen gebruik blijven maken van de korting bij de rijbewijskeuring voor 75+.
 • De belastingservice blijft onder verantwoordelijkheid van KBO Limburg voortbestaan.
 • We zijn in onderhandeling met KBO Brabant om het brede pakket ledenvoordeel dat zij bieden ook voor onze leden beschikbaar te stellen.

Belangrijk is dat we elkaar blijven versterken, dat we als KBO Limburg onze zelfstandige positie behouden, inclusief de subsidie, steun en waardering van de Provincie Limburg. Een subsidie die in elk geval tot en met 2024 gegarandeerd is.

De naam KBO blijft vooralsnog gehandhaafd en dat geldt ook voor het logo. We blijven ons inzetten voor de samenwerking van alle seniorenorganisaties in Nederland, samen met de al genoemde andere vier provinciale KBO-bonden. We werken samen aan het opbouwen van een krachtige netwerkorganisatie. Uitgangspunt daarbij is dat we staan voor de belangen van alle senioren, maar het belang van onze leden niet uit het oog verliezen.

Heeft u vragen?

Stuur ze naar info@kbolimburg.nl of bel 0475 381740. Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

 Marcel Ballas, voorzitter                                                           Hans Hollanders, directeur