Notulen jaarvergadering donderdag 17 maart 2022
 Aanwezig: 110.
Afmeldingen met kennisgeving: 36 

 1. Opening en jaarrede door de voorzitter
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en een speciaal welkom aan Dhr. Pastoor.
  Vandaag is een jaarvergadering zonder amusement, de reden hiervan is dat in de coronatijd het moeilijk is om iets vast te leggen omdat vele artiesten of orkesten niet durven en het moeilijk is om afspraken te maken.
  Op dit moment hebben wij een goede samenwerking met R.i.R., Land van Horne, de beugelclub en SKW de Koepel Weert.
  Afgelopen jaar is het wederom stil geweest door coronamaatregelen.
  Ook in het 2021 zijn bijna alle activiteiten door corona niet door kunnen gaan. De Willibrordusviering is 2 x niet door kunnen gaan. Hoe we dat in 2022 moeten gaan oplossen zal nog een probleem zijn. We schatten in dat vanaf 2020 ± 100 leden gestorven zijn.  Als alleen al de nabestaande uitgenodigd worden zal de Zaal al zo vol zijn dat er geen andere leden meer bij kunnen.
  De 5-daagse reis is niet door kunnen gaan maar gelukkig wel de fietsvakantie.  Bree markt en de Passiespelen hadden we meer geluk. Met Pasen hebben wij de leden nog kunnen verrassen met paaseitjes en een waaier om even af te koelen. In juni nog een opkikkertje met cakejes, met Sinterklaas een letter en met Kerstmis een bon van DA met een sponsoring van John Aendekerk.
  Brunch Kerkplein. Ondanks alle soberheid hebben wij op 5 september  gelukkig nog in samenwerking met Leefbaarheid Stramproy een geweldige brunch aan alle 65+ van Stramproy mogen aanbieden. Meer dan 500 personen hebben hier aan deelgenomen.. Het hele dorp was enthousiast, in een woord geweldig!! Wij zijn ervan overtuigd dat met Leefbaarheid Stramproy nog heel veel samen kunnen werken.
  In 2021 zouden wij het 60-jarig jubileum van onze vereniging vieren, dit is helaas niet door kunnen gaan. Alles was geregeld, amusement etc. maar zodra het weer kan zal de organisatie zich oppakken om eenzelfde feest te organiseren maar dan onder een andere naam.
  Rabo clubactie heeft afgelopen jaar weer een mooi bedrag van €976,46 opgebracht, in 2020 was dat nog €2081,62 Dit is duidelijk minder dan voorgaande jaren, ook konden er dit jaar maar 2 stemmen uitgebracht worden. Vooral het digitaal stemmen heeft minder stemmen uitgebracht, vele ouderen hebben hier moeite mee. Er zijn wel altijd vrijwilligers vanuit ons bestuur die hiermee kunnen helpen. 

Ledenaantal, het ledenaantal was per 1-1-2021 784, op 31-12-2021 was dit 771
In samenwerking met de KBO is een ledenwerving opgestart, met behulp van documentatie willen we met potentiële leden proberen enthousiast te maken om lid te worden. Bij ons wordt dit gedaan door Gerard Rademaekers en Peter Korten. Men wil ook proberen jongere ouderen lid te maken zodat de gemiddelde leeftijd van 77,2 naar beneden gaat. De eerste resultaten van deze actie zijn al binnen. Het is niet eenvoudig, de voorzitter vraagt om de mensen enthousiast laten opnemen met een van beide heren.
Nieuwsbrief; Om toch het contact te houden met onze leden hebben we weer 4 x per jaar een nieuwsbrief uitgebracht waarvoor wij Piet Rietjens dankbaar zijn. Wij willen jullie hierin zoveel mogelijk informeren, niet alleen vanuit Stramproy maar ook landelijk.
Website;  Bezoek ook eens op tijd onze prachtige website. Hierin kunt u alle activiteiten van onze vereniging volgen. Ook hiervoor hartelijk dank aan Gerard Rademaekers met zijn mensen.
Vrijwilligers; Dankzij onze ca. 90 vrijwilligers hebben wij nog een hele boel activiteiten met heel veel moeite kunnen invullen. Hiervoor onze hartelijk dank voor hun inzet.
Activiteitencommissie;  Deze heeft weer alle moeite gedaan om een jaarprogramma in elkaar te zetten. Net als ieder jaar weer een geweldig programma en het is te hopen dat we dit jaar 2022 wel weer de geplande reizen kunnen uitvoeren. Voor inlichtingen omtrent de reizen kunt u altijd terecht bij Marina
Lenaers.

2. Mededelingen
De reis naar Venlo voor Risk Factory die gepland was op 25 maart is afgelast omdat er te weinig gidsen en vrijwilligers hiervoor waren vanwege besmettingen.
Gebruikersovereenkomst R.i.R
Afgelopen jaar kregen wij de mededeling van Land van Horne dat de Naober incl, ruimte C omgebouwd gingen worden tot huiskamer. De reden hiervoor was dat iedere andere ruimte die men zou ombouwen ten koste zou gaan van kamers voor bewoners en dus inkomsten. Voor ons was de grote vraag wat er met onze activiteiten in het Trefcentrum ging gebeuren. Alles ging plat vanwege corona en verbouwing. Toen het weer mogelijk was hebben wij oplossingen gezocht in De Zaal en Beugelbaan. Met toestemming hebben we de biljarts verplaatst naar ruimte C. Toen moest er nog een oplossing gezocht worden voor onze activiteiten. Vanaf 18.30 uur konden wij de hele zaal gebruiken maar daar waren wij niet mee geholpen omdat onze activiteiten overdag zijn.
Wat het huidige management van R.i.R niet wist dat er afspraken zijn die de Gemeente Stramproy met Land van Horne bij de bouw van R.i.R hebben gemaakt. Hier is contractueel vastgelegd dat wij van ruimte C gebruik mogen maken. Diverse activiteiten gaan binnenkort terug naar het Trefcentrum behalve Yoga, die blijft in de Zaal.  Voor de Kapel hebben wij 2 jaar gevochten voor behoud maar helaas tot heden nog geen uitsluitsel. De ruimte is er maar we gaan kijken wat hier de mogelijkheden nog zijn. Wij moeten ook rekening houden met de activiteiten die buiten het Trefcentrum gehouden worden want die moeten extra betaald worden.
Tussen Land van Horne en de Ouderenvereniging zijn nieuwe contracten getekend.
Bestuursvergaderingen; In de eerste 4 maanden van 2021 hebben wij geen vergadering kunnen houden, alleen per mail of telefonische contacten  In mei hebben wij 1 vergadering gehouden in de tuin van Gerard Rademaekers, 1 x een vergadering online en 7 vergaderingen in de Zaal.
3. Notulen van de jaarvergadering 28 oktober 2021.
Deze zijn bij alle leden persoonlijk of per post bezorgd. Hier zijn geen vragen of opmerkingen over en worden door de vergadering goedgekeurd.
4. Verslag van de financiële commissie.
De commissie bestaat uit Pierre Lenaers, Lies Koolen en Nelis Peeters.
De kascommissie heeft op 24 februari de boekhouding bij de penningmeester Jan Kin gecontroleerd. Pierre Lenaers doet verslag en deelt mede dan er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en de hij boekhouding zeer correct heeft uitgevoerd. Dit is met een groot applaus ontvangen.
De commissie stelt de vergadering voor om de penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Hierna volgde een pauze met koffie en wafels, deze waren gebakken door Jolijn Verheijen

Jolijn Verheijen
Jolijn geeft een presentatie over haar reis naar Thailand en Cambodja. Zij gaat daar met de Stichting Global Exploration 3 weken op wereldstage om lokale bevolking o.a. te helpen met het planten van bomen, opknappen van leslokalen en aanleggen van sportveldjes. Om dit mogelijk te maken heeft ze wafels verkocht om sponsorgeld in te zamelen
5. Financieel verslag 2021 en begroting 2022 door onze penningmeester.
Het verslag wordt op de beamer uitgelegd door Jan Kin Penningmeester.
Dit is duidelijk, er zijn geen vragen over.
6. Jaaroverzicht
Het jaaroverzicht wordt uitgebreid vertoond via een beamer, hier staan alle activiteiten op die toch nog doorgang hebben kunnen vinden bij versoepeling van de coronaregels
7. Verkiezing van nieuw lid voor de financiële commissie
Pierre Lenaers is aftredend, de voorzitter vraagt aan de vergadering wie zich bereid kan vinden om aan te sluiten bij de financiële commissie voor een periode van 3 jaar. Ber Verheijen meldt zich aan als nieuw lid.
8. Verkiezing bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit 9 personen,
Paul Gielen, Jan Kin, Mieke van Dael, Piet Rietjens, Gerard Rademaekers, Peter Valentijn, Wies Niessen, Mia Bocken en Annie Coenen,
Jan Kin en Mieke van Dael is aftredend, beiden 8 jaar bestuurslid.
Mieke van Dael (secretaris) stelt zich herkiesbaar en Jan Kin (Penningmeester) is niet herkiesbaar vanwege gezondheidsredenen.
Als nieuwe penningmeester en bestuurslid wordt Harrie Leijssen voorgesteld en neemt alle taken van Jan Kin over en wensen hem hierbij heel veel succes.

 Afscheid Jan Kin
De voorzitter spreekt Jan even toe en geeft aan dat Jan heel veel
voor de Ouderenvereniging heeft gedaan en betekend.
Wij missen hem dan ook niet graag maar vanwege zijn ziekte
moet hij verplicht afscheid nemen als penningmeester en
bestuurslid. Jan bedankt voor alles wat je gedaan hebt in de
8 jaar als bestuurslid en penningmeester.
Hierop volgt een dankwoord van Jan aan het bestuur en leden.

9. Rondvraag.
Leen Rademaekers: Jeu de Boules zou graag nog wat leden bij hebben om mee te spelen op woensdagmorgen.
Mia Versteegen:  vraagt of er een activiteit georganiseerd kan worden voor mensen die niet goed meer ter been zijn, bv een korte fietstocht  met een terrasje van ± 20 km.
Antw. Voorzitter;  Dit is moeilijk te realiseren om korte tochten uit te zetten, hij geeft aan om zelf enkele mensen te vragen om dit samen op te pakken. Ook een suggestie is om met een aantal mensen een handwerkclub op te zetten. Dit zou in de beugelbaan kunnen en wij zorgen wel voor materiaal. Bij navraag in de zaal was hier geen animo voor.
Pierre Snijders:  vraagt om mensen buiten Stramproy ook lid kunnen worden van onze vereniging. Antw.; Kan wel maar vergt veel inspanning en  extra werk mee bv. nabrengen van presentjes met Sinterklaas en Kerstmis. Rondbrengen buiten Stramproy kost veel tijd en kilometers (±80)
Wij gaan het niet stimuleren.

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde volgt hierna de sluiting onder gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

 

Notulist                                                          Voorzitter
Mieke van Dael                                             Paul Gielen.

 

Secretariaat: St. Annastraat 1 6039 AV Stramproy tel.562306

mieke.van.dael@hotmail.com